geplaats 16-05-2023.
Foto ingezonden door Marina Weijers – Geurts.

 

 

66. Onderweg van of naar de kerk, werd er een gedicht voorgelezen.
Diets van As, dochter van Wim van As de smit,
die had de eer om dit gedicht op te dragen.

 

 

65. Priesterwijding Gerard Geurts, in 1950. In het midden Gerard Geurts naast zijn moeder.
Helemaal links is Cup Bruisten, achter de jongen met de fiets is Wim Repkes.


Priesterwijding Joop Thomassen 1963.


Geplaatst  13-11-2007.
Ingezonden door Cor Thomassen.


Beuningen – Met grote hartelijkheid heeft de dorpsgemeenschap Beuningen zaterdag en zondag
de nieuwe priesterzoon gehuldigd, pater Joh. Ant. Thomassen, van de Congregatie der Passionisten,
die, na twee weken geleden tot priester te zijn gewijd, in de parochiekerk van
de H. Cornelius voor de eerste maal een plechtige H. Mis celebreerde.
Bijzonder verheugend was het daarbij, ook hier te mogen ontwaren de groei van begrip en waardering tussen hen,
die zetelend op twee verschillende stoelen, toch een en dezelfde Christus belijden.
Want niet alleen hadden ook de hervormde christenen zich niet onbetuigd willen laten bij het geschenk,
de neomist aangeboden; hun voorganger de dominee van Beuningen,
was persoonlijk aanwezig, toen zaterdagavond pater Thomassen op officiële wijze werd begroet.
Zo opende de Gelderlander Maandagmorgen 5 augustus groots in zijn krant.


Officiële begroeting.


Dat gebeurde op 3 augustus 1963, op de Hogewaldstraat nabij de Van Heemstraweg.
Waar tegen half zeven een grote stoet stond opgesteld, om de jonge priester feestelijk te onthalen.
Het was wethouder J. Wannet, die wegens afwezigheid van Mr. P. Geradts,
als loco-burgemeester de neomist uit naam van het gemeentebestuur van Beuningen begroette.
De heer Wannet noemde het een zegen voor een plaats,
als daar een jonge priester zich mag geven aan de dienst van God.
Hij besloot met de wens, dat het pater Thomassen zou zijn gegeven, een lang en vruchtbaar
priesterleven te werken aan de taken die zijn oversten hem namens O.L. Heer zullen opdragen.
Na deze mooie woorden overhandigde hij de jonge priester namens het
gemeentebestuur een couvert met waardebon.

 

 

64.

 

 

63.

 

 

62.

 

 

61.

 

 

60. Langs vlaggende wegen en straten werd de feesteling begeleid door diverse verenigingen
en inwoners van Beuningen naar de kerk voor een kort lof.
Zelfs de Drumband en de Fanfare speelden op deze dag weer samen,
na een jaren durende onenigheid werd met veel overleg door beide
voorzittters Dorus Daanen en Antoon Jenner de strijdbijl begraven.

 

 

59.

 

 

58.

 

 

57.

 

 

56.

 

 

55.

 

 

54.

 

 

53.

 

 

52.

 

 

51.

 

 

50.

 

 

49.

 

 

48.

 

 

47.

 

 

46. Plechtige Hoogmis
op zondag 4 augustus.


Ook hier weer onder grote belangstelling en prachtige bruidjes werd
de jonge priester begeleid naar zijn eerste plechtige hoogmis.
In het met bloemen rijk gesierde en door de gelovigen geheel gevulde kerk begon
om 11 uur de solemnele Hoogmis, waarbij de neomist pastoor Schoenmakers naast
zich zag als presbyterassistent; de kapelaan der parochie, pater J. Rijnja,
O. Cist, als diaken en pater J. Lelivelt C.P. als subdiaken.

 

 

45.

 

 

44.

 

 

43.

 

 

42.

 

 

41.

 

 

40.

 

 

39.

 

 

38.

 

 

37.

 

 

36.

 

 

35.

 

 

34.

 

 

33.

 

 

32.

 

 

31.

 

 

30.

 

 

29.

 

 

28.

 

 

27.

 

 

26.

 

 

25.

 

 

24.


Receptie met aanbieding geschenken.


In het met een overvloed aan bloemen aangeklede parochiehuis (patronaat)
waren in de middag weer velen bijeen, om getuige te zijn van de aanbieding van het gemeenschappelijk cadeau.
Nadat de gemengde zangvereniging O.B.K. de plechtigheid had geopend met een schallende
"Hulde aan het priesterschap", was het woord aan de voorzitter van het feestcomité,
de heer P. Oosterhout, hoofd der school, die memoreerde, hoe Joop Thomassen ook eens tot zijn leerlingen had behoord.
Hulde bracht de voorzitter aan de ouders, die al die jaren hun jongen tot steun zijn geweest
en voor wie het wel een bijzonder grote voldoening moet zijn, te zien hoe al hun moeite en zorgen thans zijn beloond.
Dat medeleven van de gemeenschap Beuningen, aldus richtte de heer Oosterhout zich tot de neomist
zijn u gisteravond en vanochtend overduidelijk gebleken.
Maar zij heeft hieraan ook een blijvende herinnering willen verbinden en daarom heeft zij een geschenk bijeen gebracht,
waaraan ook onze protestantse medechristenen hun aandeel hebben bij gedragen.
Vandaar, dat in de voet van de kelk – waarin dit cadeau was vervat – is gegraveerd
geschonken door de Beuningse dorpsgemeenschap.

 

 

23. Voorzitter van het feestcomité Meester Oosterhout.

 

 

22. Zangvereniging O.B.K.

 

 

21. Namens de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) afd. Beuningen bood de heer A. Dennissen (Toon)
de neomist een schrijfmachine aan.

 

 

20. Als voorzitster van de missienaaiclub, sprak Mevr. Burgers-van Haaren haar geluk wensen uit
en overhandigde een collectie priestergewaden.
Met daarbij de toezegging, dat als pater Thomassen naar de missie zou worden geroepen,
hij nogmaals bij de vereniging mag aankloppen.

 

 

19.

 

 

18.

 

 

17.

 

 

16.

 

 

15.

 

 

14.

 

 

13.

 

 

12.

 

 

11.

 

 

10.

 

 

 

9.

 

 

8.

 

 

7.

 

 

6. In het dankwoord, door de jonge priester gesproken,
gaf hij uiting aan zijn gevoelens van grote erkentelijkheid.
Voor de geweldige intocht, maar wel heel bijzonder voor het geschenk, de kelk.
Welke hij niet alleen deze ochtend bij het H. Misoffer had gebruikt, maar al bij zijn eerste H. Mis na zijn priesterwijding.
Pater Thomassen zei, bijzonder getroffen te zijn door het feit, dat ook niet katholieken aan dit geschenk hadden bijgedragen.
"Telkens als ik die kelk gebruik- dus dagelijks- zal de inscriptie er mij aan herinneren,
dat heel de gemeenschap Beuningen achter mij staat."
En tot slot dankte hij een ieder die op welke wijze dan ook had meegewerkt, aan het welslagen van het feest.


Na afloop was er thuis in de Geradtslaan, achter het huis in een tent van Frans de Swart,
een koffietafel voor familie en genodigden.
Zie hierbij de volgende foto’s.

 

 

5.

 

 

4.

 

 

3.

 

 

2.

 

 

1.


Op verzoek van de Webmasters is deze volgende notitie samengesteld door Cor Thomassen jr.


Op deze foto ziet u de neomist tussen zijn trotse ouders.
Cor Thomassen en Truus van Bergen
Truus nam de zorgen van het gezin op zich toen zij in 1948 trouwde met Cor.
Cor was toen weduwnaar met 6 jonge kinderen. De jongste was bijna 2 en de oudste was 16 jaar.
In 1947 was Cor’s eerste vrouw ‘’in het kinderbed’’ gestorven, toen er tijdens de bevalling ernstige
complicaties optraden. Daarbij overleden zowel zijn vrouw, Marie Peereboom, als de baby.
Daarom ziet u op diverse foto’s zowel leden van de familie Thomassen, de familie Peereboom
en de familie van Bergen. Er is altijd een hecht contact geweest en gebleven tussen deze 3 families.
Een zeer menselijke anekdote willen wij u hierbij niet onthouden.
Op 18 september 1955 zei ‘’moeke Truus tegen ons, haar blagen’’:
‘’ Vandaag moeten jullie extra lief zijn voor papa want hij zou vandaag 25 jaar getrouwd zijn met jullie eigen moeke.’’
Een pluim op de hoed van Truus van Bergen is hier zeker op zijn plaats.
Zij was 44 jaar lang de motor van ons gezin tot haar dood op 10 november 1992.
Cor overleefde haar nog 5 jaar waarbij hij nog enkele jaren heeft genoten van de faciliteiten
van de ‘’Alde Steeg ‘’ waar hij woonde tot hij op 3 december 1997 overleed.
Joop, zelf geboren op 20 januari 1938, overleed op 20 september 1989 op 51-jarige leeftijd aan darmkanker.
Hij was toen pastoor in Oudewater, Zuid-Holland.


Deze serie is tot stand gekomen met toestemming en medewerking van
de erfgenamen van Cor Thomassen, die daarvoor het familiefotoarchief
ter beschikking hebben gesteld aan de Webmasters.
Die daarvoor de familie hartelijk bedankt.